7 సిద్ధాంతాల జనసేన

పవన్ కళ్యాణ్ స్థాపించిన జనసేన పార్టీ పై అవగాహన రావాలంటే ఆ పార్టీ ప్రధాన సిద్ధాంతాలను తెలుసుకోవాలసిన అవసరముంది..వాటిలో ప్రధానమైనవి!

1. కులాలను కలిపే ఆలోచనా విధానం!
2. భాషలను గౌరవించే సంప్రదాయం!
3. ప్రాంతీయతను విస్మరించని జాతీయవాదం!
4. మతాల ప్రస్తావనలేని రాజకీయం!
5. సంస్కృతుల్ని కాపాడే సమాజం!
6. అవినీతిపై రాజీలేని పోరాటం!
7. పర్యావరణాన్ని పరిరక్షించే అభివృద్ధి ప్రస్థానం!

7 సిద్ధాంతాల జనసేన

Whether it is breaking news or a view, your contribution can make a huge difference. Are there topics you want to get people talking about? ... Email us at team@manateluguguru.com