పార్వతీపురం ఐటీడీఏ ఉద్యానక్షేత్రం ఆహ్లాదకర వాతావరణంతో ఆకట్టు…

పార్వతీపురం ఐటీడీఏ ఉద్యానక్షేత్రం ఆహ్లాదకర వాతావరణంతో ఆకట్టుకుంటోంది.

పార్వతీపురం ఐటీడీఏ ఉద్యానక్షేత్రం ఆహ్లాదకర వాతావరణంతో ఆకట్టు… 38757625 457400948071175 704687125479555072 n
పార్వతీపురం ఐటీడీఏ ఉద్యానక్షేత్రం ఆహ్లాదకర వాతావరణంతో ఆకట్టుకుంటోంది.

Whether it is breaking news or a view, your contribution can make a huge difference. Are there topics you want to get people talking about? ... Email us at team@manateluguguru.com