తెలుగు ప్రజలందరికి ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం తరపున వినాయక చవితి…

తెలుగు ప్రజలందరికి ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం తరపున వినాయక చవితి శుభాకాంక్షలు. సర్వకార్యములలో విఘ్నాలను తొలగించి, ఆయురారోగ్యాలు సిద్ధించాలని కోరుకుంటున్నాం.

తెలుగు ప్రజలందరికి ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం తరపున వినాయక చవితి... తెలుగు ప్రజలందరికి ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం తరపున వినాయక చవితి… 41548517 2211401155555405 751573208980783104 n

Whether it is breaking news or a view, your contribution can make a huge difference. Are there topics you want to get people talking about? ... Email us at team@manateluguguru.com