తూర్పుగోదావరి జిల్లా గోదావరినది లాంచి దుర్ఘటనలో మరణించిన వార…

తూర్పుగోదావరి జిల్లా గోదావరినది లాంచి దుర్ఘటనలో మరణించిన వారి ఆత్మలకు శాంతి చేకూరాలని రెండు నిముషాలు మౌనం పాటించిన రాష్ట్ర మంత్రి మండలి సభ్యులు.

తూర్పుగోదావరి జిల్లా గోదావరినది లాంచి దుర్ఘటనలో మరణించిన వార... తూర్పుగోదావరి జిల్లా గోదావరినది లాంచి దుర్ఘటనలో మరణించిన వార… 32808436 2033101486718707 8213338446303854592 o

Whether it is breaking news or a view, your contribution can make a huge difference. Are there topics you want to get people talking about? ... Email us at team@manateluguguru.com